آلفا آنزیم پارس

شرکت آلفا آنزیم پارس ارائه دهنده انواع آنزیمهای صنایع مختلف از قبیل

 • آنزیمهای صنایع آرد، نان و بهبود دهنده ها
 • آنزیمهای تولید آبمیوه
 • آنزیمهای تولید عصاره مالت و ماالشعیر
 • آنزیمهای صنایع هیدرولیز نشاسته
 • آنزیمهای تولید انواع الکل صنعتی

محصولات

محصولات این شرکت عبارتند از

 • آنزیم آلفا آمیلاز
 • آنزیم گلوکز اکسیداز
 • آنزیم همی سلولاز
 • آنزیم زایلاناز
 • آنزیم پروتئاز
 • آنزیم گلوکو آمیلاز
 • و دیگر محصولات مورد نیاز مصرف کنندگان