محصولات

محصولات این شرکت عبارتند از

  • آنزیم آلفا آمیلاز
  • آنزیم گلوکز اکسیداز
  • آنزیم همی سلولاز
  • آنزیم زایلاناز
  • آنزیم پروتئاز
  • آنزیم گلوکو آمیلاز
  • و دیگر محصولات مورد نیاز مصرف کنندگان