آنزیمآنزیم

.ماءالشعیر و آبمیوه ها از پرمصرف ترین نوشیدنی های امروزه می باشند

ماده اولیه تولید ماءالشعیر، مالت جو بوده و کیفیت آن تاثیر مستقیم بر روی کیفیت محصول نهایی دارد. مالت، با توجه به کیفیت جو و شرایط رشد و جوانه زنی آن، دارای فعالیت آنزیمی مشخصی می باشد، که هر کدام از این آنزیم ها در حین فرآیند پخت در یک دمای خاصی شروع به فعالیت کرده و تاثیر خاصی بر محصول نهایی دارد

.در صورت کم بودن فعالیت آنزیمی مالت، باید آن آنزیم ها به صورت جداگانه به تانک پخت اضافه شوند

.در صنایع تولید آبمیوه نیز آنزیم ها نقش بهبود دهنده کیفیت برای محصولات مختلف را دارا می باشند

 

:محصولات این شرکت جهت تولید ماءالشعیر و آبمیوه عبارتند از *

آنزیم آلفا آمیلاز -

آنزیم گلوکو آمیلاز -

آنزیم بتاگلوکوناز و زایلاناز -

آنزیم پروتئاز -

آنزیم پکتیناز -

 

:خدمات فنی و مشاوره ای این شرکت جهت تولید ماءالشعیر و عصاره مالت عبارتند از *

آنالیز مالت مصرفی و ارائه دیاگرام بهینه پخت و تولید -

ارائه مشاوره در خصوص تولید عصاره مالت شفاف -