آنزیمآنزیم

آنزیم

 

:از دیگر صنایع که آنزیم در آنها به کار برده می شود می توان به موارد ذیل اشاره نمود -
 
: صنایع گوشتی *
آنزیم پروتئاز: جهت شکستن بافت پروتئینی گوشت و ایجاد بافتی نرم و لطیف 
 
: صنایع تولید کاغذ *
آنزیم آلفا آمیلاز: جهت شکستن نشاسته و کاهش ویسکوزیته جهت پوشش مناسب بر روی سطح کاغذ -
آنزیم سلولاز: جهت بهبود بافت و کیفیت کاغذ تولیدی- 
 
: صنایع تولید پودر تخم مرغ *
آنزیم گلوکز اکسیداز: جهت حذف گلوکز از زرده تخم مرغ و جلوگیری از تغییر رنگ حین خشک شدن -
 
: صنایع تولید خوراک طیور *
آنزیم فیتاز: جهت کمک به هضم بهتر غذا در طیور و کمک به رشد سریعتر -